مطالب مرتبط با اخبار

درباره دستیار گوگل (google assistant) و بررسی امکاناتی آن
بررسی چیستی و چگونگی کامپیوتر کوانتومی(Quantum computing)